Hvad er optioner, og hvordan fungerer de?

Når du køber en option, køber du retten til at købe eller sælge en bestemt mængde værdipapirer i fremtiden til en bestemt kurs. For eksempel indgår du en aftale om at have ret til at købe 100 specifikke aktier i 6 måneder til en forudbestemt kurs. Optioner er en type derivater. Dette betyder, at produktet henter sin værdi fra kursen på det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være et indeks, en aktie eller endda en råvare. For eksempel har du indeksoptioner, såsom AEX-optioner, eller aktieoptioner, såsom ING-optioner. Værdien af en option er hovedsageligt baseret på kursen på denne underliggende værdi, volatiliteten af den underliggende værdi og kontraktens løbetid. Der er to typer optionskontrakter, call-optioner og put-optioner. I denne artikel vil vi forklare forskellen mellem de to og besvare nogle almindelige spørgsmål om optioner.

Hvad er en call-option?

Køb af en call-option (lang position) får retten, men ikke forpligtelsen, til at købe et underliggende aktiv til en forudbestemt kurs. Køberen betaler en bestemt pris for denne ret, også kendt som præmien. Ud over prisen er også den dag, hvor optionen udløber, forudbestemt. Dette kaldes udløbstidspunktet. Dette indikerer det tidspunkt indtil hvilket køberen af call-optionen har ret til at købe. Som en tommelfingerregel er det en fordel for en køber at købe en option, hvis vedkommende forventer, at kursen vil stige i løbet af kontraktperioden. Investorer bruger denne strategi, når de forvener bestemte bevægelser på markedet. På den anden side har sælgeren af en call-option (kort position) solgt retten til at købe og kan derfor blive tvunget til at sælge det underliggende aktiv under kontraktens vilkår, hvis køberen benytter sig af optionen. Købere og sælgere af call-optioner har modstridende forventninger til, hvad der vil ske på markedet. Sælgere forventer, at det underliggende aktivs kurs vil være lavere end aftalekursen og præmien ved optionens udløb. Sælgere af optionskontrakter kaldes også skrivere, hvilket vi kommer nærmere ind på senere i artiklen.

Hvad er en put-option?

Køb af en put-option (lang position) giver retten, men ikke forpligtelsen, til at sælge bestemte underliggende aktiver til en forudbestemt kurs indtil eller på udløbsdatoen. Sælgeren af en put-option (kort position) har solgt retten til at sælge til køberen og kan derfor blive tvunget til at købe det underliggende aktiv i henhold til kontraktens vilkår. I lighed med call-optioner har købere og sælgere modstridende forventninger til, hvordan værdien af optionens kurs udvikler sig. For køberen af en put-option er det normalt fordelagtigt, hvis han eller hun forventer, at kursen vil falde i løbet af kontraktperioden. Sælgeren af en put-option mener, at det underliggende aktivs kurs vil være højere end optionens aftalekurs minus optionens præmie ved udløb.

Hvad er en options aftalekurs?

Den kurs, som det underliggende aktiv kan købes eller sælges til, kaldes aftalekursen. Den er også kendt som udnyttelseskursen. Kursen på en option er påvirket af forskellige faktorer, herunder aktiekursen, aktiens volatilitet og kontraktens varighed. Hvis optionens underliggende aktiv er en aktie, bestemmer kursforskellen mellem aktiekursen og aftalekursen optionens værdi.

Hvad er gearing af en option?

Optioner bruger gearingseffekten som vist i eksemplet nedenfor. Takket være denne effekt er det overskud, du kan opnå med en option, større end hvis du investerede direkte i den underliggende værdi (beregnet i procent). Dette skyldes, at du skal investere et mindre beløb med en option end med en direkte investering i det underliggende aktiv. Med en uforudset bevægelse i det underliggende aktiv kan du dog miste penge hurtigt og ofte.

Gearingeffekten på optioner forklaret i forhold til aktier

Hvad er en options udløbsdato?

Som tidligere nævnt er udløbsdatoen den dag, hvor optionen udløber. Andre derivater så som futures, har også en udløbsdato. Generelt falder udløbsdatoen den tredje fredag i hver måned. Der er dog undtagelser, for eksempel med en dagligt handlet option eller en ugentligt handlet option. Inden kontrakten udløber, kan optionsindehaveren vælge at udnytte eller lukke positionen eller lade den udløbe værdiløs.

Hvad betyder det at skrive en option?

Når man sælger en option, kan det også kaldes, at man ”skriver en option”. Der er to parter involveret i optionstransaktioner; en køber og en sælger (skriver). Ved en call-option får køberen som nævnt retten til at købe en bestemt aktie. Sælgeren (skriveren) kan på den anden side være forpligtet til at sælge sine aktier til den allerede fastlagte kurs. Køberen betaler præmien, mens sælgeren (skriveren) får en optionspræmie. Køberen håber, at det underliggende aktiv stiger, og sælgeren håber, at det falder.

Buy Salg
Call Ret til at købe Forpligtelse til at sælge
Put Ret til at sælge Forpligtelse til at købe

Hvad bestemmer en options kurs?

Kursen på en option består af to dele: den indre værdi og tidsværdien.

Den indre værdi

For at beregne den markedsjusterede indre værdi sammenlignes aktiens aktuelle kurs med udnyttelseskursen. Hvis vi fortsætter med det ovenstående eksempel er aftalekursen 21,00 € pr. aktie. Vi antager, at en aktie er noteret på børsen til 25,00 €. Derefter er den markedsjusterede indre værdi forskellen mellem den aktuelle kurs på 25,00 € og aftalekursen på 21,00 € pr. aktie, i dette tilfælde 4,00 € pr. aktie. Retten til at købe til 21,00 € er derfor mindst 4,00 € værd pr. aktie.

Når en option har en indre værdi, kaldes denne option "ITM” (in-the-money). Dette er muligt for både købs- og put-optioner. Eksempelvis er call-optioner ITM, når udnyttelseskursen er lavere end kursen på det underliggende aktiv. En put-option er ITM, når udnyttelseskursen er højere end den underliggende værdi. Hvis det modsatte er tilfældet, er optionen "OTM” (out-of-the-money).

Forklaring af optioner som er in, at og out of the money

Tidsværdien

Tidsværdien kaldes også den forventede værdi. Dette afhænger hovedsageligt af optionens løbetid og den underliggende værdis volatilitet. Tidsværdien angiver, hvad markedet forventer af kursen på det underliggende aktiv. Den resterende tid indtil udløbsdatoen tages med i tidsværdien. På udløbstidspunktet er tidsværdien og forventningsværdien næsten nul.

Hvad er forskellen mellem amerikanske og europæiske optioner?

Langt størstedelen af optionerne er enten amerikanske eller europæiske. Den primære forskel mellem de to vedrører udløb. Med amerikanske optioner har indehaveren ret til at udnytte optionen når som helst inden udløb til den aftalte kurs. Europæiske optioner kan derimod kun udnyttes på den forudaftalte dato og til den aftalte kurs.

Hvorfor bruge optioner?

Der er mange grunde til, at investorer kan vælge at investere i optioner, men to af de vigtigste er spekulation og til afdækning. Der er tale om spekulation, når en investor tager en position i et marked og forventer, at kursen på et aktiv vil stige eller falde. En investor kan for eksempel vælge at spekulere med en call-option i stedet for at købe den underliggende aktie direkte på grund af gearingen med optioner, som diskuteret tidligere. Investorer kan vælge at bruge afdækningsstrategier for at reducere risikoen for pludselige kursfald. Hvis en investor eksempelvis har en anselig position i en virksomhed, og gerne vil mindske risikoen for et drastisk kursfald, kan vedkommende købe en put-option. På den måde kan investoren "fastlåse" en bestemt salgskurs. Desuden kan investoren, hvis aktiekursen falder til under optionens aftalekurs, udnytte sin put-option og minimere tab.

Hvilke risici er der for optioner?

Det kan være fordelagtigt at investere i optioner, men det er ikke uden risiko. Der er eksempelvis specifikke rettigheder og forpligtelser involveret, når disse kontrakter indgås. Dette betyder, at du risikerer at miste hele din investering eller mere til. Hvis kursen på en aktie er lavere end aftalekursen for en købsoption på udløbsdatoen, mister den sin værdi. Når man skriver en option, mister man normalt penge, når kursen stiger. Du har derefter pligt til at levere aktien til udnyttelseskursen. Med en skrevet put-option er risikoen et kursfald. Du kan derefter blive bedt om at købe det underliggende aktiv til aftalekursen. Er denne kurs højere end aktiekursen? Så taber du med put-optionen.

Før du investerer i optioner, er det vigtigt, at du først lærer, hvad optioner er, men endnu vigtigere er, at du forstår risiciene. Som andre komplekse produkter , er optioner ikke egnede til begynderinvestorer.

Læs om andre derivater så som futures.

Handel med optioner under forskellige markedsforhold

Her er nogle faktorer, du skal overveje, når du køber call-optiner under forskellige markedsforhold

  • Køberne forventer, at aktiekursen vil stige til over aftalekursen, inden optionen udløber.
  • Hvis aktiekursen stiger over aftalekursen, kan køberen udnytte optionen og købe aktien til aftalekursen og straks sælge den til markedskursen med fortjeneste.
  • Fortjenesten beregnes ved at trække aftalekursen fra markedskursen, lægge optionens præmie og kurtage til og gange med antallet af optionskontrakter (forudsat at hver kontrakt repræsenterer 100 aktier).

Her er nogle faktorer, du skal overveje, når du sælger call-optioner under forskellige markedsforhold

  • Sælgere af call-optioner er pessimistiske og tror, at aktiekursen enten vil falde eller holde sig tæt på aftalekursen i løbet af optionens løbetid.
  • Hvis markedskursen er på eller under aftalekursen ved udløb, udløber optionen uden værdi for køberen, og sælgeren beholder præmien som fortjeneste.
  • Optionen bliver ikke udnyttet, fordi køberen ikke ville købe aktien til en aftalekurs, der er lig med eller højere end markedskursen. Hvis markedskursen derimod er højere end aftalekursen ved udløb, skal sælgeren af optionen sælge aktierne til køberen til den lavere aftalekurs. Det betyder, at sælgeren enten sælger aktier fra sin portefølje eller køber aktien til markedsprisen for at opfylde optionen. De pådrager sig et tab, som afhænger af omkostningsgrundlaget for de anvendte aktier, kurtageudgifter og den modtagne præmie.

Oplysningerne i denne artikel er ikke beregnet som vejledning og har ikke til hensigt at anbefale nogen investeringer. Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) din indbetaling. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring.

backtotop

Din investeringsrejse starter her

Åbn en gratis konto, og slut dig til over 2,5 millioner kunderinvestorer på vores brugervenlige platform.

Bemærk:
Investering indebærer risici. Du kan miste (en del af) dine investerede midler. Vi anbefaler, at du kun investerer i finansielle produkter, der passer til din viden og erfaring. Dette er ikke investeringsrådgivning.

Investering indebærer risici.

icon_close

Vi ønsker at give folk mulighed for at blive de bedste investorer, de kan blive. Ved at tilbyde et univers af muligheder og valg på vores brugervenlige platform fjerner vi barrierer for at gøre investering tilgængelig for alle: Begyndere eller eksperter. Du får adgang til en bred vifte af produkter på mere end 50 globale børser, så du har friheden til at investere, som du vil. I vores verden får du også meget for pengene. Vi tilbyder vi utroligt lave gebyrer uden at gå på kompromis med kvaliteten, sikkerheden og rækkevidden af vores investeringstjenester. Prioritering af dine behov har hjulpet os med at blive den førende europæiske online-mægler. Vores 2,5+ millioner kunder og 100+ internationale priser er et bevis på vores succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en udenlandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-mail: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch er registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, der handler under navnet DEGIRO, er den hollandske filial af flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG er primært under tilsyn af det tyske finanstilsyn (BaFin). I Holland er flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registreret hos DNB og under tilsyn af AFM og DNB. | flatexDEGIRO Bank AG er en autoriseret tysk bank under tilsyn af det tyske finanstilsyn og registreret hos det tyske handelskammer under nummer HRB 105687.